FEA-Webinar zum Risikomanagement (Teil III – Paneldiskussion): „Best Practice zum Risikomanagement aus Sicht des Aufsichtsrats“